Zadzwoń:
+48 794 97 57 97

Specjalizacje

Upadłość Konsumencka | Upadłość przedsiębiorców | Podmioty gospodarcze


 

Upadłość Konsumencka

Upadłość Konsumencka to termin mający na celu określenia oddłużenia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W rzeczywistość jest to sądowe ustalenie tego, że dłużnik (nie z własnej woli) jest niewypłacalny, a następnie doprowadzenie do oddłużenia takiej osoby w celu umożliwienia mu „nowego startu”. Tylko i wyłącznie osoba zadłużona decyduje o czasie złożenia takiego wniosku i tylko ona może z nim wystąpić.

Jak wygląda życie po zakończeniu upadłości?

Jeżeli dłużnik – osoba upadła, spełniła wszystkie wymogi i uczciwie przeszła przez całe postępowanie upadłościowe, wszelkie zadłużenia przestają istnieć. Co za tym idzie, żaden z wierzycieli nie może po zakończonej upadłości konsumenckiej domagać się jakichkolwiek płatności za zadłużenie powstałe przed jej ogłoszeniem. Ponadto, osoba po przeprowadzonej upadłości może nabywać na własność nieruchomości, spadki, darowizny itp., czy też zawierać wszelkie umowy o pracę, bez żadnych obaw, że nabyty na nowo majątek zostanie mu w jakikolwiek sposób odebrany.

Zobacz także: Rządowy poradnik Upadłości konsumenckiej.


 

Upadłość przedsiębiorców

Upadłość przedsiębiorców jest tematyką bardziej skomplikowaną niż upadłość konsumencka. Wniosek taki może złożyć osoba prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG, jak i wszystkie podmioty, które podlegają wpisowi do KRS. W odróżnieniu od upadłości konsumenckiej, podmioty te mają obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość w ciągu ustawowego terminu od zaprzestania spłaty swoich zobowiązań. Wniosek taki może złożyć również wierzyciel, co wiązać może się z licznymi negatywnymi konsekwencjami dla osoby lub spółki, która samodzielnie nie złoży takiego wniosku. Każdy przypadek takiej upadłości jest różny, nie ma dwóch takich samych. Kancelaria do każdego podchodzi indywidualnie i w sposób kompleksowy.


 

Podmioty Gospodarcze

Jedną ze sfer działalności Kancelarii jest doradztwo prawne w zakresie obsługi prawnej osób prowadzących działalność gospodarczą, jaki i spółek prawa handlowego.

W obrębie obsługi prawnej Kancelaria zajmuje się w szczególności:

  • udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych,
  • sporządzaniem wzorców i projektów umów, ugód, regulaminów wewnętrznych – z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, jak i specyfiki branży,
  • przeprowadzanie windykacji należności podmiotów gospodarczych,
  • reprezentowaniem swoich Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organami administracji podatkowej, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • bieżącym udzielaniem porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa (stały kontakt telefoniczny, drogą elektroniczną, bądź osobiście w Kancelarii).